Технологія підземної розробки рудних родовищ / Технология подземной разработки рудных месторождений

Автор(ы):Кононенко М.Н., Савченко Н.В., Хоменко О.Е.
Издание:НТУ ДП, Днепр, 2018 г., 450 стр., УДК: 622.27 (075), ISBN: 978-966-350-696-8
Язык(и)Украинский
Технологія підземної розробки рудних родовищ / Технология подземной разработки рудных месторождений

Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема програмі навчальної дисципліни «Технологія підземної розробки рудних родовищ».

Подано основні положення підземної розробки рудних родовищ, розглянуто виробничі процеси, технології проведення підготовчих і нарізних виробок, системи розробки, підготовки та розкриття балансових запасів.

Спираючись на науково-обґрунтовані системи розробки, підготовки та розкриття рудних родовищ, майбутні фахівці володітимуть світовим досвідом добору комплексів гірничих машин і робочих процесів, логікою поєднання технічних та технологічних рішень і об’ємним конструкторським проектуванням.

Рекомендовано для студентів, науково-педагогічних та науково-технічних працівників закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також для інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств.

 

Содержание издания соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки бакалавров специальности 184 Горное, в частности программе учебной дисциплины «Технология подземной разработки рудных месторождений».

Представлены основные положения подземной разработки рудных месторождений, рассмотрены производственные процессы, технологии проведения подготовительных и нарезных выработок, системы разработки, подготовки и раскрытия балансовых запасов.

Опираясь на научно-обоснованные системы разработки, подготовки и раскрытия рудных месторождений, будущие специалисты будут владеть мировым опытом отбора комплексов горных машин и рабочих процессов, логикой сочетание технических и технологических решений и объемным конструкторским проектированием.

Рекомендовано для студентов, научно-педагогических и научно-технических работников высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и проектных организаций, а также для инженерно-технических работников горнорудных предприятий.

ТематикаПодземные горные выработки, Полезные ископаемые
Источник:от Автора
Скачать
Внимание! Если Вы хотите поделиться с кем-то материалом c этой страницы, используйте вот эту ссылку:
http://local.www.geokniga.org/books/19613
Прямые ссылки на файлы работать не будут!
1072.38