----Автор(ы):Аксененко В.И., Ардашев К.А., Артемьев В.Б., Беликов В.В., Борисов А.В., Борисовец В.А., Вернигор В.М., Долоткин Ю.Н., Зайденварг В.Е., Златицкий А.Н., Коновалов Л.М., Коренной Ю.П., Кузнецов А.Н., Лазаревич Т.Н., Лачченко К.Н., Лудзин В.С., Обухов А.А., Посыльный С.И., Привалов А.А., Райский В.В., Рева В.Н., Ремизов А.В., Розенбаум М.А., Рутьков К.И., Соколов А.Б., Сыркин П.С., Толмачев С.А., Удовиченко В.М.
Издание:Межотраслевой научный центр ВНИМИ, Санкт-Петербург, 2000 г., 70 стр., УДК: 622.281.74.001.24:622.831.31
Язык(и)Русский
Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах России

Инструкция предназначена для использования при проектировании и производстве работ по возведению и эксплуатации анкерной крепи на угольных шахтах России. Она регламентирует выбор конструкций и расчет требуемых параметров анкерной крепи и средств се усиления при составлении паспортов и проектов крепления околоствольных, магистральных и пластовых выемочных выработок и их сопряжений, а также мероприятия по обеспечению безопасности работ при установке анкерной крепи и методы и средства контроля ее надежности и работоспособности в продолжение всего срока службы выработок.
Настоящая Инструкция отменяет действие ранее разработанных нормативных документов по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах.
Инструкция является собственностью ВНИМИ и угольного Комитета Министерства топлива и энергетики РФ. Перевод ее на другие языки, тиражирование, переиздание, составление программ на ЭВМ и использование в производственной деятельности в странах СНГ и других государствах разрешается только на коммерческой основе.

Автор(ы):Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Свистун Р.Н., Симанович Г.А., Снигур В.Г.
Издание:ТОВ ЛизуновПресс, Днепропетровск, 2013 г., 178 стр., УДК: 622.261.2:622.284.7, ISBN: 978-966-2575-23-1
Язык(и)Русский
Аналитико-экспериментальные исследования устойчивости выемочных выработок и расчет параметров крепежной системы

В монографії викладені результати аналітичних досліджень взаємодії елементів системи «масив-кріплення» в умовах зміцнення анкерами приконтурних порід виїмкової виробки, з одного боку, та їх конструктивного зв’язку із незамкнутим рамним кріпленням, з іншого, що дозволило розробити інженерний метод розрахункових параметрів вантажонесучих елементів податливого рамно-анкерного кріплення і стійкості порід берми.

Автор(ы):Барабаш М.В., Бондаренко В.И., Гусев А.С., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Снигур В.Г.
Издание:ТОВ ЛизуновПресс, Днепр, 2017 г., 188 стр., УДК: 622.833.52, ISBN: 978-966-2575-78-1
Язык(и)Русский
Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок

У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану основних вантажонесучих елементів кріпильної та охоронної систем виїмкових виробок, що повторно використовуються, в умовах проведення і підтримання у тонкошаруватому масиві слабких порід шахт Західного Донбасу. Виконано аналіз структурних перетворень надвугільної товщі порід і розроблено механізм навантаження кріпильної системи виїмкових виробок при зміцненні їх покрівлі комбінацією сталеполімерних і канатних анкерів. Встановлено закономірності впливу геомеханічних факторів на напружений стан приконтурних порід і кріплення гірничих виробок, а також розроблено методику розрахунку раціональних параметрів комбінованої анкерної системи для зміцнення слабких порід склепіння виїмкових виробок у зоні впливу очисних робіт.

Автор(ы):Бондаренко В.И., Вивчаренко А.В., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В., Чередниченко Ю.Я.
Издание:ТОВ ЛизуновПресс, Днепропетровск, 2010 г., 174 стр., УДК: 622.281.74:539.319
Язык(и)Русский
Геомеханика взаимодействия анкерного и рамного крепление горных выработок в единой грузонесущий системе

Книга присвячена математичному моделюванню за допомогою сучасних комп’ютерних програм процесів взаємодії рамного, анкерного та рамно-анкерного кріплення з породним масивом, що оточує підготовчу виробку. Для адекватного реальним умовам відображення усіх основних елементів геомеханічної системи «шаруватий масив-кріплення виробки» наведена низка заходів щодо моделювання і тестування існуючого шаруватого масиву, геометричних параметрів рамного кріплення з реальною конструкцією замка піддатливості, анкерного кріплення та міжрамного огородження. Усі розрахунки виконано по повній діаграмі деформування кожного елемента системи.
Виконаний комплекс досліджень напружено-деформованого стану системи при різній структурі масиву та ступеня дії послаблюючих породу факторів. Також визначений стан системи при декількох варіантах сполучення анкерного та рамного кріплення, його номера СВП, форми виробки тощо. Обґрунтована багатофакторним обчислювальним експериментом та перевірена у шахтних умовах технологія побудови єдиної ресурсозберігаючої вантажонесучої системи з рамного та анкерного кріплення, яка характеризується саморегуляцією навантаження на окремі елементи.

Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних і науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників шахт і виробничих об’єднань, а також студентів гірничих вищих навчальних закладів і факультетів.

Автор(ы):Томилов А.Н.
Издание:Караганда, 2020 г., 197 стр., УДК: 622.281 (574)
Язык(и)Русский
Обоснование параметров проведения горных выработок с использованием технологии анкерного крепления

Актуальность темы. С переходом на большую глубину разработки в Карагандинском угольном бассейне, усложнились горно-геологические и горнотехнические условия, существенно увеличились размеры зон опорного давления в окрестностях очистных выработок и интенсивность проявлений горного давления в выработках внутри выемочных полей.

ТематикаПодземные горные выработки, Диссертация
Автор(ы):Терещук Р.Н.
Издание:НГУ, Днепропетровск, 2013 г., 150 стр., УДК: 622.281.74, ISBN: 978-966-350-435-3
Язык(и)Русский
Крепление капитальных наклонных выработок анкерной крепью

В монографии изложены результаты исследований способа крепления капитальных наклонных выработок при помощи анкерных систем с учетом установленных автором закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния приконтурного массива. Рассмотрены полученные на их основе технические решения, а также разработаны рекомендации по креплению анкерной крепью наклонных выработок в условиях шахт ООО “ДТЭК Добропольеуголь”.

Материал монографии может быть использован в учебном процессе при изучении дисциплин горного и строительного профиля и специалистами научно-исследовательских и проектных организаций 

ТематикаПодземные горные выработки
Автор(ы):Евсеев В.С., Лидер В.А., Широков А.П.
Издание:Кемеровское книжное издательство, Кемерово, 1973 г., 200 стр., УДК: 622.284.7.01 (571.17)
Язык(и)Русский
Теория и практика применения деревянной анкерной крепи

В работе изложены основные вопросы совершенствования конструкций, практики применения, теоретических исследований и расчетов основных параметров деревянной анкерной крепи

ТематикаПодземные горные выработки
Автор(ы):Васильев С.Д., Титов Н.В.
Издание:Горная книга, Москва, 2013 г., 24 стр., УДК: 622.281:551.34 (06), ISBN: 0236-1493
Язык(и)Русский
Обоснование использования сталеполимерной анкерной крепи горных выработок для условий многолетней мерзлоты

Приведены результаты лабораторных исследований несущей способности сталеполимерной анкерной крепи в условиях многолетнемерзлотных вмещающих пород

ТематикаИнженерная геология, Горное дело
Автор(ы):Дзауров М.А., Лидер В.А., Петров А.И., Рыжевский М.Е., Широков А.П.
Издание:Недра, Москва, 1990 г., 205 стр., УДК: 622.28 (035):622.28.044, ISBN: 5-247-00543-0
Язык(и)Русский
Анкерная крепь. Справочник

Описаны области и особенности применения анкерной крепи в различных горно-геологических и горнотехнических условиях. Рассмотрены технические характеристики и классификация анкеров, оборудования, измерительная аппаратура и механизмы для их возведения. Приведены типовые сечения горных выработок с анкерной и комбинированной крепями, даны рекомендации по выбору рациональной схемы их использования, а также методы расчета параметров крепи.

Для инженерно-технических работников горнодобывающих предприятий, проектных и строительных организаций

ТематикаПодземные горные выработки
Ленты новостей
2299.68